fbpx

Home

Konkurs #TrickoramaFun

Regulamin konkursu Trickorama organizowanego w serwisach społecznościowych Instagram, Facebook, TikTok lub innych

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest właściciel Centrum Iluzji Trickorama – IGON Paweł Marczykowski z siedzibą w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 75 zwany dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronach centrum Trickorama Radom w serwisach Instagram/Facebook/TikTok lub innym społecznościowym.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany lub powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielem serwisów społecznościowych Facebook. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Facebook, w związku z organizacją Konkursu jest w pełni wyłączona. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator i Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których odpowiedzi konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku naruszeń praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw.

8. Niniejszy Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, tj. konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani ich najbliższa rodzina.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– posiadanie przez biorącego udział w Konkursie konta (profilu prywatnego) w serwisie, na którym ogłaszany jest konkurs: Facebook, Instagram lub inny.
– udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika Konkursu, którą to zgodą w sposób dorozumiany jest dobrowolne przystąpienie Konsumenta do udziału w konkursie na warunkach wskazanych w informacji zamieszczanej przez Organizatora na jego profilach w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok lub inny.
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, którą to zgodą w sposób dorozumiany jest dobrowolne przystąpienie Konsumenta do udziału w konkursie na warunkach wskazanych w informacji zamieszczanej przez Organizatora na jego profilach w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok lub inny.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Konkurs trwa od 15 do 31 lipca 2022 r. do godz. 00:00. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka, Instagrama, TikTok lub innego.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu równoważna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień oraz spełnienie wszystkich wymagań konkursowych postawionych przez organizatora.
6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika Konkursu zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia.

7. Uczestnik oświadcza, że w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.
8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również, w zależności od miejsca ogłoszenia Konkursu, regulaminu Facebook, Instagram, TikTok lub innego.

§ 3. ZASADY KONKURSU.

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem zwycięzców czuwa Jury konkursowe, w skład którego wchodzą dwie osoby powołane przez Organizatora Konkursu.

2. W konkursie należy zrealizować zadania wskazane w poście konkursowym umieszczonym na fanpage Organizatora Konkursu.
3. Nagrody przypadają uczestnikom, którzy zrealizowali zadania określone przez Organizatora w poście konkursowym na wskazanym profilu Organizatora w wybranym serwisie społecznościowym i którzy otrzymali najwyższą liczbę wskazań głosujących osób – zgodnie z warunkami konkursu.

§ 4.. NAGRODY

1. Nagrodami są podwójne zaproszenia uprawniające do wstępu do Centrum Iluzji i Trickartu Trickorama i do korzystania ze strefy VR przez czas 2 godzin.. Zwycięzcom przysługuje prawo wyboru terminu wykorzystania nagrody. Zwycięzcy zobowiązują się do wykorzystania otrzymanej nagrody w nieprzekraczalnym terminie jednego roku od dnia przyznania nagrody.
2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. Nagrodę można przekazać innej osobie.
5. Każda z nagród jest ważna przez rok od momentu odebrania nagrody.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Wymienione w regulaminie Nagrody przypadają uczestnikom, którzy zrealizowali zadania wskazane w poście konkursowym na fanpage Organizatora i których komentarze pod postem konkursowym uzyskają odpowiednio do rodzaju nagrody największe liczby reakcji.
2. Nagroda będzie do odebrania w siedzibie Organizatora lub przesłana pocztą lub mailem na adres wskazany przez Zwycięzcę. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w terminie 30 dni od umieszczenia informacji w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram, TikTok lub nie podaniu adresu do wysyłki tej nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a nagrodę otrzyma uczestnik z następnym w kolejności zebranych punktów-reakcji.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania Zwycięzcy z nagrody w czasie jej ważności z przyczyn pozostających po stronie Zwycięzcy (np. niepasujący Zwycięzcy termin, niedojechanie itp.).

7. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % jej wartości, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku dochodowego od nagrody jest Organizator.

§ 6. CELE KONKURSU

Celem organizowanego konkursu jest:

1. Zainteresowanie użytkowników internetu stroną internetową i profilami społecznościowymo Trickorama Radom.
2. Propagowanie sztuki, kultury i nauki.
3. Promocja marki Trickorama Radom oraz działań Fundacji Trickorama – Nauka przez zabawę.

§ 7. REKLAMACJE

1. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące Konkursu, w tym sposobu jego przeprowadzenia, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Trickorama, Młodzianowska 75, 26-600 Radom lub drogą mailową na adres kontakt@trickorama.pl w czasie trwania Konkursu i nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do 27 listopada 2021 r. włącznie.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jego oznaczenie w serwisie Facebook umożliwiające identyfikację uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym lub mailem na wskazane w pkt. 1 adresy z dopiskiem “Konkurs” i wskazaniu nazwy serwisu społecznościowego, na którym Uczestnik brał udział w wybranym Konkursie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator wskazany w niniejszym regulaminie.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie: ul. Młodzianowska 75, 126-600 Radom, mailowo: kontakt@trickorama.pl bądź telefonicznie: +48 533 533 138.

3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z organizacji niniejszego Konkursu oraz z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności są nimi zawarte umowy na świadczenie usług informatycznych, doradczych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych” b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” – rzeczowym prawnie uzasadnionym interesem będzie art. 919 kodeksu cywilnego. Chodzi więc o wywiązanie się z obowiązku powstałego wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego.
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zawierają: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu oraz adres fizyczny lub mailowy w przypadku wysyłki nagrody.
6. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, podmiotom, które wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Podmioty te przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Privacy Shield.
7. Dane wykorzystane przez Organizatora będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu jest ograniczona do wartości nagród w Konkursie.
8. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Organizatora mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu oraz zasady konkursu zamieszczone w informacji konkursowej ogłoszonej w serwisach społecznościowych Trickorama Radom.

stworzone przez
trickorama